Referat Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 12/11 -2019

 

Systofte Skovby Grundejerforening.

 

1.Valg af dirigent .Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen  var lovligt indkaldt  i henhold til vedtægternes §13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 

2. Formandens årsberetning.

Formanden  Henning Jensen havde følgende beretning.

Juletræsfest som normalt afholdes i Systofte Forsamlingshus, er desværre ikke et stort tilløbsstykke mere, så derfor er det besluttet at det aflyses.

Fastelavnsfest er blevet afholdt.

Der er på Tingstedvej opsat fartmåling. En måling der lyser hvilke hastighed der køres; der bliver ikke lavet et bødeforlæg , men en registrering på, hvor ofte der bliver kørt for stærkt.

 

Sommerfest blev igen afholdt, med bla. deltagelse af nye medlemmer.

En sjov dag med Meget Meget regn.

Vi måtte igangsætte en plan B, hvilket vi takker Beate og Leif mange gange for, at lægge hus til.

Der er som noget nyt i sommer startet gå-gruppe op. Initiativtager er Lisbeth.

Hver Tirsdag kl.17 fra skovens indgang under skiltet skoven.dk mød endelig op.

Der er igangsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Sofieskolen om gadebelysning fra Systofte Skovby til runddel v/ Hotel Falster.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fastlægger uændret kontingent på 300Kr. Årligt.

 

5. Forslag fra medlemmer.

Der er kommet forslag på at få etableret en kunstig fodboldbane med bander. Men det ville blive en bekostelig affære, så dette forslag er ikke godkendt af bestyrelsen.

Forslag om at kunne leje en bil af medlem af foreningen, et årligt engangsbeløb på 3-4000kr. oveni kommer brændsel. Nærmere info ville komme hvis der er interesse.

Der ytres ønske om at vi alle i S .Skovby tænker over hastighed, i vores kørsel igennem byen.

SÆT FARTEN NED.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Pernille – Elly  genvalgt

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Anni-Annemarie genvalgt.

8. Valg af to revisorer og en  revisorsuppleanter.

 Hans Kimer genvalgt

 Carsten Christiansen genvalgt.

Suppleant Poul Anker Larsen. Nyvalgt.

9. Eventuelt.

 

Formanden afsluttede med, at der er mulighed for at deltage spil/hygge  eftermiddag

I Systofte Boldklub, nærmere information vil komme.