Referat Generalforsamling 2015

Generalforsamling 24. november 2015
Dagens agenda
1. VALG AF DIRIGENT.
2. FORMANDENS ÅRSBERETNING
3. FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB
4. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF
KONTINGENT.
5. FORSLAG FRA MEDLEMMER.
6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
a. Tina Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg
b. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg
7. VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
a. Leif Olsen, modtager genvalg
b. Svend Løsekrog, modtager ikke genvalg
8. VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANR
a. Hans Kimer modtager genvalg
b. Carsten Christiansen modtager genvalg
c. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
9. EVENTUELT
Der var repræsenteret 14 medlemmer, her af 0 ifølge fuldmagt.
Formanden, Tina Curtis, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Som dirigent blev Jørgen Petersen valgt.
Dirigenten indledte med at takke for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt i henhold til vedtægternes § 13, idet den var indkaldt skriftligts med mindst 14 dages varsel.
For at være beslutningsdygtig skal mindst 50% af medlemmerne være til stede og afgive stemme, herunder
også stemmer med fuldmagt. Beslutningen kan vedtages med 2/3 del flertal.
2. Formandens årsberetning
Formanden Tina Curtis havde følgende beretning
”Det har været et stille år. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har i året der er gået, afholdt en Blå tur. Turen gik til Guldborgsund Zoo og der var
god opbakning fra foreningens medlemmer.
Til dem som ikke var med kan jeg fortælle at det var en rigtig hyggelig dag. Vejret var med os
den dag. Vi havde arrangeret det således, at en dyrepasser gav os en guidet rundtur. Dyrepasseren
gav sig god tid til at fortælle om de forskellige dyr vi mødte og det ganske særlige var, at ved
dyrepasserens tilstedeværelse og hendes stemme, livede dyrene op så vi rigtig så, hvor aktive og
levende dyrene er. Efter rundvisningen, var der kaffe og lagkage i haven samt is til børnene. Jeg
vil opfordre den nye bestyrelse til at gentage den succes arrangementet har fået.
Havemanden passer fortsat legepladsen, som er til UG X og slange i bestyrelsens øjne. Legetårnet
har netop fået en omgang træolie så vi kan, så de redskaber som nu er indkøbt vil holde i mange
år.
Reden som blev sat op sidste år, er konteret på dette regnskabsår, og derfor ser budgettet ud som
det gør.
Der er i årets løb, sat skilte op vedr. Nabo hjælp. Nu bliver det spændende at se om effekten af
dem også kommer.
Jeg vil slutte formandens beretning med at takke af, for denne gang. Takke for den tillid der er
vist mig. Jeg har valgt at trække mig som formand og foreningsarbejdet, da der er en del ting i
mit liv, som behøver mit fokus.
En hel speciel Tak til bestyrelsen for deres hjælp og opbakning, jeg skulle bare række en arm ud,
så var de der med det samme.”
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Der er i året brugt en del penge på opsætning af rede (gynge), samt rep. Af havetraktor, hvilket har
medført et underskud.
Der blev ved fremlæggelse af regnskabet spurgt ind til hvor mange medlemer indtægten stammer fra,
hertil kunne svares at der pt. er 98 medlemmer.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkommende foreslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. Tina Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg
b. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg
Gitte Egeholm stiller op som bestyrelses medlem, og blev enstemmigt valgt.
Elin Pedersen blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
a. Leif Olsen, modtager genvalg
b. Svend Løsekrog, modtager ikke genvalg
Leif Olsen blev enstemmigt genvalgt
Pernille Petersen blev enstemmigt valgt
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanr
a. Hans Kimer modtager genvalg
b. Carsten Christiansen modtager genvalg
c. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
Alle blev enstemmigt genvalgt
9. Eventuelt
Det oplyses at sidste års referat fra generalforsamling, ikke ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen vil få
det lagt op på hjemmesiden hurtigst mulligt.
Arbejde for udretning af fortove i området efterlyses, bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen og høre
om mulighed for udretning heraf.
Der efterlyses fibernet muligheder i området, og bestyrelsen vil se på mulighederne herfor.
Bestyrelses formand Tina Curtis afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Åbn referat som PDF her

Skriv et svar