Referat Generalforsamling 2014

EVENTUELT
1. Valg af dirigent.
Hans Kimmer blev valgt
2. Formandens årsberetning
Tina har været glad for sit første år som formand.
Vi har fået fast målested i byen, primært Stubbekøbingvej.
Borgermøde bl.a. Cikaner på Tjørnevej.
Blå-tur arbejdes der stadig på.
Vi har på vegne af foreningen klaget over REFA’s planlagte nye genbrugsplads.
Der er kommet nye mål og og rede på det grønne område.
Nabohjælp arbejdes der på i den nye bestyrelse
Kommentarer til formandens årsberetning
Hvor tit måles der? Kan ikke siges præsis
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Der er overskud i år, opsætning af gynger høre til i næste år regnskab.
Der spørges til medlemstal, som er 100.
Ingen dårlige betalere i år.
Regnskabet godkendes af alle tilstedeværende.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Vedtaget at det fortsættet uændret.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkommende foreslag fra medlemmerne inden frist, men der stilles forslag om at få rettet fliser.
Der stilles igen forslag om at få gjort noget ved hundelorte.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Det regnskabsmæssige varetages i dag af ekstern konsulent i form af Anita Clausen, dette er der ingen
indvæninger i mod i forsamlingen.
Sekretær, Paw Winther, valgt ind
Medlem, Lisbet Christensen, Genvalgt
Medlem, Henning Jensen, Genvalgt
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
1. Suppleant, Leif Olsen, genvalgt
2. Suppleant, Svend Løsekrog, valgt ind
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
1. Jørgen Christensen, genvalgt
2. Carsten Christiansen, valgt ind
1. Suppleant, Johny Hansen, genvalgt
9. Eventuelt
Der bliver spurgt til dræbersnegle om det er et generelt probem? Ikke voldsomt.
Der stilles forslag om bump på tingstedvej ved legepladsen. Henning oplyser at der er andre beboer der
har taget kontakt til komunen, men bestyrelsen vil gerne opfølge.
Bestyrelses formand Tina Curtis afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Åben som  PDF klik her.

 

Skriv et svar