Indkaldelse Generalforsamling 2017

Systofte- Skovby Grundejerforening

Indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag d.15 November 2017 kl.18.30

I Systofte Boldklub SB40.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens aktiviteter i årets løb.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  6. Forslag fra medlemmerne.( Ønske om beplantning på Tjørnevej drøftes).
  7. Valg til bestyrelsen

a.Valg af 2 bestyrelses medlemmer(Pernille/Elly ønsker genvalg)

  1. Valg af revisor og revisor-suppleant. (Villig til genvalg revisor Hans og Carsten.

Suppleant Johnny.)

  1. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsorden, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er vært igen i år, med en ret gratis mad+1.vand/øl for medlemmer, ikke medlemmer 120Kr. (Der er mulighed for indmeldelse på dagen)Tilmelding: Til Anita på Tlf.60190553 El. anitaclausen@hotmail.com

S.U 7/11. Vel mødt!!

Link til Word dokument Indkaldelse generalforsamling 2017