Kategoriarkiv: Bestyrelsen

Indkaldelse Generalforsamling 2017

Systofte- Skovby Grundejerforening

Indkalder herved til ordinær generalforsamling

Onsdag d.15 November 2017 kl.18.30

I Systofte Boldklub SB40.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens aktiviteter i årets løb.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Forslag fra medlemmerne.( Ønske om beplantning på Tjørnevej drøftes).
 7. Valg til bestyrelsen

a.Valg af 2 bestyrelses medlemmer(Pernille/Elly ønsker genvalg)

 1. Valg af revisor og revisor-suppleant. (Villig til genvalg revisor Hans og Carsten.

Suppleant Johnny.)

 1. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsorden, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er vært igen i år, med en ret gratis mad+1.vand/øl for medlemmer, ikke medlemmer 120Kr. (Der er mulighed for indmeldelse på dagen)Tilmelding: Til Anita på Tlf.60190553 El. anitaclausen@hotmail.com

S.U 7/11. Vel mødt!!

Link til Word dokument Indkaldelse generalforsamling 2017

Rundvisning på Refa

Bestyrelsen i grundejerforeningen indbyder medlemmer, til gratis rundvisning på Refa energivej 4.
Tirsdag d.21/3 kl19.00
Vi mødes ved indgangen.
Der er sat max deltager på 25.personer.
Så det er først til mølle princip.
Vi håber selvfølgelig vi kan blive så mange
Tilmeld via SMS på Mobil 2830 5547
Eller seddel i postkassen hos Lisbeth Egevej 2.A.med navn og Adresse .

Referat Generalforsamling 2015

Generalforsamling 24. november 2015
Dagens agenda
1. VALG AF DIRIGENT.
2. FORMANDENS ÅRSBERETNING
3. FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB
4. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, HERUNDER FASTSÆTTELSE AF
KONTINGENT.
5. FORSLAG FRA MEDLEMMER.
6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER.
a. Tina Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg
b. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg
7. VALG AF TO BESTYRELSESSUPPLEANTER.
a. Leif Olsen, modtager genvalg
b. Svend Løsekrog, modtager ikke genvalg
8. VALG AF TO REVISORER OG EN REVISORSUPPLEANR
a. Hans Kimer modtager genvalg
b. Carsten Christiansen modtager genvalg
c. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
9. EVENTUELT
Der var repræsenteret 14 medlemmer, her af 0 ifølge fuldmagt.
Formanden, Tina Curtis, bød på bestyrelsens vegne velkommen til forsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Som dirigent blev Jørgen Petersen valgt.
Dirigenten indledte med at takke for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt i henhold til vedtægternes § 13, idet den var indkaldt skriftligts med mindst 14 dages varsel.
For at være beslutningsdygtig skal mindst 50% af medlemmerne være til stede og afgive stemme, herunder
også stemmer med fuldmagt. Beslutningen kan vedtages med 2/3 del flertal.
2. Formandens årsberetning
Formanden Tina Curtis havde følgende beretning
”Det har været et stille år. Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har i året der er gået, afholdt en Blå tur. Turen gik til Guldborgsund Zoo og der var
god opbakning fra foreningens medlemmer.
Til dem som ikke var med kan jeg fortælle at det var en rigtig hyggelig dag. Vejret var med os
den dag. Vi havde arrangeret det således, at en dyrepasser gav os en guidet rundtur. Dyrepasseren
gav sig god tid til at fortælle om de forskellige dyr vi mødte og det ganske særlige var, at ved
dyrepasserens tilstedeværelse og hendes stemme, livede dyrene op så vi rigtig så, hvor aktive og
levende dyrene er. Efter rundvisningen, var der kaffe og lagkage i haven samt is til børnene. Jeg
vil opfordre den nye bestyrelse til at gentage den succes arrangementet har fået.
Havemanden passer fortsat legepladsen, som er til UG X og slange i bestyrelsens øjne. Legetårnet
har netop fået en omgang træolie så vi kan, så de redskaber som nu er indkøbt vil holde i mange
år.
Reden som blev sat op sidste år, er konteret på dette regnskabsår, og derfor ser budgettet ud som
det gør.
Der er i årets løb, sat skilte op vedr. Nabo hjælp. Nu bliver det spændende at se om effekten af
dem også kommer.
Jeg vil slutte formandens beretning med at takke af, for denne gang. Takke for den tillid der er
vist mig. Jeg har valgt at trække mig som formand og foreningsarbejdet, da der er en del ting i
mit liv, som behøver mit fokus.
En hel speciel Tak til bestyrelsen for deres hjælp og opbakning, jeg skulle bare række en arm ud,
så var de der med det samme.”
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Der er i året brugt en del penge på opsætning af rede (gynge), samt rep. Af havetraktor, hvilket har
medført et underskud.
Der blev ved fremlæggelse af regnskabet spurgt ind til hvor mange medlemer indtægten stammer fra,
hertil kunne svares at der pt. er 98 medlemmer.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkommende foreslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
a. Tina Mogensen (i dag formand) modtager ikke genvalg
b. Elin Pedersen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg
Gitte Egeholm stiller op som bestyrelses medlem, og blev enstemmigt valgt.
Elin Pedersen blev enstemmigt genvalgt.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
a. Leif Olsen, modtager genvalg
b. Svend Løsekrog, modtager ikke genvalg
Leif Olsen blev enstemmigt genvalgt
Pernille Petersen blev enstemmigt valgt
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanr
a. Hans Kimer modtager genvalg
b. Carsten Christiansen modtager genvalg
c. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
Alle blev enstemmigt genvalgt
9. Eventuelt
Det oplyses at sidste års referat fra generalforsamling, ikke ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen vil få
det lagt op på hjemmesiden hurtigst mulligt.
Arbejde for udretning af fortove i området efterlyses, bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen og høre
om mulighed for udretning heraf.
Der efterlyses fibernet muligheder i området, og bestyrelsen vil se på mulighederne herfor.
Bestyrelses formand Tina Curtis afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Åbn referat som PDF her

Referat Generalforsamling 2014

EVENTUELT
1. Valg af dirigent.
Hans Kimmer blev valgt
2. Formandens årsberetning
Tina har været glad for sit første år som formand.
Vi har fået fast målested i byen, primært Stubbekøbingvej.
Borgermøde bl.a. Cikaner på Tjørnevej.
Blå-tur arbejdes der stadig på.
Vi har på vegne af foreningen klaget over REFA’s planlagte nye genbrugsplads.
Der er kommet nye mål og og rede på det grønne område.
Nabohjælp arbejdes der på i den nye bestyrelse
Kommentarer til formandens årsberetning
Hvor tit måles der? Kan ikke siges præsis
3. Forelæggelse af revideret regnskab
Der er overskud i år, opsætning af gynger høre til i næste år regnskab.
Der spørges til medlemstal, som er 100.
Ingen dårlige betalere i år.
Regnskabet godkendes af alle tilstedeværende.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
Vedtaget at det fortsættet uændret.
5. Forslag fra medlemmer.
Ingen indkommende foreslag fra medlemmerne inden frist, men der stilles forslag om at få rettet fliser.
Der stilles igen forslag om at få gjort noget ved hundelorte.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Det regnskabsmæssige varetages i dag af ekstern konsulent i form af Anita Clausen, dette er der ingen
indvæninger i mod i forsamlingen.
Sekretær, Paw Winther, valgt ind
Medlem, Lisbet Christensen, Genvalgt
Medlem, Henning Jensen, Genvalgt
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
1. Suppleant, Leif Olsen, genvalgt
2. Suppleant, Svend Løsekrog, valgt ind
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
1. Jørgen Christensen, genvalgt
2. Carsten Christiansen, valgt ind
1. Suppleant, Johny Hansen, genvalgt
9. Eventuelt
Der bliver spurgt til dræbersnegle om det er et generelt probem? Ikke voldsomt.
Der stilles forslag om bump på tingstedvej ved legepladsen. Henning oplyser at der er andre beboer der
har taget kontakt til komunen, men bestyrelsen vil gerne opfølge.
Bestyrelses formand Tina Curtis afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Åben som  PDF klik her.

 

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

alle beboer i Systofte Skovby er velkommen – kun medlemmer har stemmeret.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling:

Torsdag d. 13. november 2014 kl. 19.00 i Systofte forsamlingshus.

Dagsordnen til mødet:

 1. Valg dirigent
 2. Formanden beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  1. Pernille Petersen (i dag sekretær) modtager ikke genvalg.
  2. Lisbeth Christiansen (i dag bestyrelsesmedlem) modtager genvalg.
  3. Henning ”Flex” Jensen (i dag næstformand) modtager genvalg
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  1. Jette Skov Madsen – Modtager ikke genvalg
  2. Leif Olsen – ?
 8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
  1. Hans Kimer – modtager genvalg
  2. Paw Winther – modtager ikke genvalg
  3. Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg
 9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne der ønskes på dagsordnen bedes afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært for en sandwich samt en øl/vand.

Vi glæder os til at se alle , vel mødt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tilmeldingen til spisning bedes meddelelses Elin Pedersen på Magnoliavej 9, på sms eller telefon: 21 15 91 19 eller på mail: magnoliavej9@gmail.com senest d. 7/11-2014