Kategoriarkiv: Generalforsamling

Referat generalforsamling 2022

Referat fra Systofte Skovby generalforsamling

 D. 15/11-2022.

1. Valg af dirigent.

Blev Poul Ib.

2. Formandens beretning.

Bød velkommen , til et godt fremmøde fra medlemmer i grundejerforeningen.

Chikaner er blevet opsat på Tjørnevej, der mangler lige de sidste, men de skulle i nærmeste fremtid, blive bragt i orden.

Fastelavn er blevet med succes blevet afholdt i Systofte forsamlingshus.

Der er 3. foreninger der har slået sig sammen, hvilke er en god ide IFT. til frivillige der skal stå for det, men det er ikke det store overskud der bliver tilbage.

Der er blevet opsat nyt hegn ved og omkring legepladsen

Der er lavet ny bom ved indgang til legepladsen, fra Magnoliavej, den er kreeret , opsat og sponsoreret af Freddi Hansen – en stor tak fra bestyrelsen.

Der er indkøbt 2. borde/bænkesæt som er opsat på den årlige arbejdsdag på legepladsen.

Det er modtaget og afprøvet positivt af byens befolkning.

Sommerfesten blev afholdt med god tilslutning.

Fart: Fartmåleren på Tingstedvej( der er nu i stedet opsat 2. chikaner) er flyttet til stbk.vej

Dette har været en succes, da man på Stub. vej har bemærket nedsat hastighed.

Der er blevet lovet flere fartmålinger i fremtiden.

Gadelys: Skolebestyrelsen på Sofieskolen har 2 medlemmer her i området, vi vil lave et samarbejde om at få sikker vej med belysning.

Royal Run: Kunne der fra vores forening være frivillige hjælpere,  da tag kontakt til Henning el. Lisbeth.

Fremtid: 29/10 2023 er der 50. års jubilæum i vores grundejerforening.

Har man ideer til hvordan det kunne fejres, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.

3. Kasserer aflægger regnskab.

Der er et underskud på 8.785,97.

4.forslag fra bestyrelsen.

kontingent uændret- 300.kr.

5. forslag fra medlemmerne 

ingen forslag.

6. a .Valg til bestyrelsen.

på valg er Lisbeth -Leif- Henning

Alle modtager genvalg.

7. valg af suppleanter:

Der blev valgt:

1. Benny Petersen.

2. Ole Larsen.

Yderligere bestyrelsesmedlemmer er :

Anne-Marie Hansen

Anni Bonde.

8. Valg af revisorer & suppleant

Klaus Poulsen, Carsten Christiansen, Hans Kimer.

9. Eventuelt

Der vil igangsættes undersøgelse om gangsti bagved den gl. udstykning mod marken/skoven, der er jo sti bagved den nye udstykning. Så det kunne give anledning til en længere gåtur omkring Systofte Skovby. Denne undersøgelse varetager Per Tambour.

Så blev der nævnt ,at der er en Hjertestarter der kan benyttes om nødvendigt, på Bøgevej 12 hos Knud Mortensen.

Hænger indenfor ved bryggersdøren , er registreret på APP Hjertestarter Trygfonden.

Indkaldelse Generalforsamling 2021

SYSTOFTE SKOVBY GRUNDEJERFORENING

D. 15/11 2021

KL. 18.30

SYSTOFTE BOLDKLUB´S LOKALER

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasseren aflægger regnskabet
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne ( senest 8 dg. før ) 
 6. a Valg til bestyrelsen: (Pernille-Elly)  2 år                          (corona)

b Valg til bestyrelsen: (Lisbeth-Leif-Henning)  1 år         (corona)

 • Valg af suppleanter: (Anni-Anne Marie)
 • Valg af revisorer & suppleant
 • Eventuelt

EFTER GENERALFORSAMLINGEN, VIL ”VI” VÆRE VÆRT

VED ET LILLE TRAKTEMENT!

TILMELDING: INDEN 7/11 2021

TIL LISBETH:  MOBIL: 28305547  /  MAIL: carlis@mail.dk

Generalforsamling 2020 – aflyst

Til medlemmer i Systofte Skovby Grundejerforening.                              

Vi har besluttet at vi      AFLYSER        vores

Generalforsamling 2020.

Dette gør vi p g a Corona og fordi vi ønsker at passe på hinanden.

Vi ser frem til, det kan lykkes senere. Når det er muligt.

Rent praktisk, betyder det at vi forsætter som bestyrelse indtil man kan afholde en ny generalforsamling på forsvarlig måde!

Kontingent forbliver uændret:  300.- kr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

EVT. SPØRGSMÅL: FORMANDEN MOBIL:29646377

 

Regnskab 2020

Referat Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling 12/11 -2019

 

Systofte Skovby Grundejerforening.

 

1.Valg af dirigent .Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen  var lovligt indkaldt  i henhold til vedtægternes §13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 

2. Formandens årsberetning.

Formanden  Henning Jensen havde følgende beretning.

Juletræsfest som normalt afholdes i Systofte Forsamlingshus, er desværre ikke et stort tilløbsstykke mere, så derfor er det besluttet at det aflyses.

Fastelavnsfest er blevet afholdt.

Der er på Tingstedvej opsat fartmåling. En måling der lyser hvilke hastighed der køres; der bliver ikke lavet et bødeforlæg , men en registrering på, hvor ofte der bliver kørt for stærkt.

 

Sommerfest blev igen afholdt, med bla. deltagelse af nye medlemmer.

En sjov dag med Meget Meget regn.

Vi måtte igangsætte en plan B, hvilket vi takker Beate og Leif mange gange for, at lægge hus til.

Der er som noget nyt i sommer startet gå-gruppe op. Initiativtager er Lisbeth.

Hver Tirsdag kl.17 fra skovens indgang under skiltet skoven.dk mød endelig op.

Der er igangsat en arbejdsgruppe i samarbejde med Sofieskolen om gadebelysning fra Systofte Skovby til runddel v/ Hotel Falster.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fastlægger uændret kontingent på 300Kr. Årligt.

 

5. Forslag fra medlemmer.

Der er kommet forslag på at få etableret en kunstig fodboldbane med bander. Men det ville blive en bekostelig affære, så dette forslag er ikke godkendt af bestyrelsen.

Forslag om at kunne leje en bil af medlem af foreningen, et årligt engangsbeløb på 3-4000kr. oveni kommer brændsel. Nærmere info ville komme hvis der er interesse.

Der ytres ønske om at vi alle i S .Skovby tænker over hastighed, i vores kørsel igennem byen.

SÆT FARTEN NED.

 

6. Valg til bestyrelsen.

Pernille – Elly  genvalgt

7. Valg af bestyrelsessuppleanter

Anni-Annemarie genvalgt.

8. Valg af to revisorer og en  revisorsuppleanter.

 Hans Kimer genvalgt

 Carsten Christiansen genvalgt.

Suppleant Poul Anker Larsen. Nyvalgt.

9. Eventuelt.

 

Formanden afsluttede med, at der er mulighed for at deltage spil/hygge  eftermiddag

I Systofte Boldklub, nærmere information vil komme.

Generalforsamling referat 2018

Referat af generalforsamling 06/11-018

Systofte Skovby Grundejerforening.

1.Valg af dirigent.

Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt  i henhold til vedtægternes §13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 1. Formandens årsberetning.

Formanden  Henning Jensen havde følgende beretning.

Der har været ønske/undersøgelse på fjernelse af chikaner på Tjørnevej, dette viser sig og være både en omstændig og dyr affære, da vi selv skal betale udgift.

Fakta er at de ikke bliver fjernet.

Der har været afholdt sommerfest , med en stor succes, der var gang i bålhygge med pandekage bagning, der blev leget med stylter både af børn og voksne, og homemate ski som Leif Olsen havde kreeret blev afprøvet hen over græsplanen, med en masse sjov og grin. ja i det hele taget en hyggelig dag, både for børn og voksne.

Der har været stillet en hastighedsmåler på Tingstedvejen, dette gav en måling på at der var 72% der kørte for stærkt imod Tingsted og 80% retning imod Stubbekøbingvej.

Så der forventes inden så længe, at blive afholdt Fartmåling.

Vi har i Bestyrelsen besluttet at der fra d .d  bliver udleveret en æske chokolade el. vin til nye tilflyttere, fra Grundejerforeningen.

Et helt nyt tiltag…. Der vil blive et Samarbejde imellem Systofte Boldklub og grundejerforeningen om at få et kursus sat op, hvorledes brugen af hjertestarter, og uddannelse som hedder ”Danmark redder liv” via en App.  Nærmere info vil komme.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent .Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt .300Kr. Årligt.

 

 1. Forslag fra medlemmer.Der er indgivet et ønske om at få opstillet en alm. Gynge på legepladsen, dette vil vi i Bestyrelsen, arbejde hen imod, i det nye år.

Der blev givet et ønske, at kommunen bliver kontaktet om, at det er blevet meget farligt at på/afstige fra bussen ,Rute 736… der er ikke nok plads, uden der er risico for at træde ind i en cykel, ved det, at cykelsti går lige op til. (der er hermed sendt mail  om ønske, at få det bragt i orden.)

 1. Valg til bestyrelsen.

Lisbeth

Leif

Henning.

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
 2. Anni Bonde.
 3. Annemarie Hansen

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanter.
 2. Hans Kimer modtager genvalg
 3. Carsten Christiansen modtager genvalg.

Johnny Hansen( i dag suppleant) modtager genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

 

Så bestyrelsen ser således ud:

Formand: Henning (Flex) Jensen. 29646377

Bestyrelse medlemmer:

Lisbeth Christiansen  

Pernille Petersen

Leif Olsen

 Elly Kimer

Kasser Anita Clausen 

Supp. Anni Bonde og Annemarie Hansen.

 1. Eventuelt.

Formanden Henning Jensen afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Derefter var Grundejerforeningen vært med en ret Mørbradgryde med kartoffelmos. Uhmmm.

 

Link til PDF Fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse Generalforsamling 2018

Indkalder herved til ordinær generalforsamling. Tirsdag d.6/11 kl 18.30
I Systofte Boldklub`s klubhus.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes på dagsorden, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8.dg før Generalforsamlingen.

Grundejerforeningen er vært igen i år, med en ret gratis mad+1.vand/øl for medlemmer. Der skal siges, at der vil være mulighed for at blive indmeldt på selve dagen,(ellers ikke medlemmer 120kr.) så vi kan spise sammen, efter generalforsamlingen er slut.

Alt efter hvor meget der skal svinges med grydeskeerne,JØnsker vi Tilmelding til Lisbeth på 28305547 El. carlis@ mail.dk

S.U Senest 2/11 Vel Mødt!!

Klik på nedenstående link for program

Indkaldelse Generalforsamling 2018

Referat Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling 15/11-2017.

Systofte Skovby Grundejerforening.

 1. Valg af dirigent.

Poul Ib Hansen.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægternes § 13, idet den var indkaldt skriftlig med mindst 14 dages varsel.

 1. Formandens årsberetning.

Formanden Henning Jensen havde følgende beretning.

Fibernet er blevet en realitet, det er nedlagt flere steder og er pt tilsluttet. Der er kommet den tilbagemelding, at det gik rimeligt hurtigt med at få det installeret, og at det virker.

Hvis man som berørt mener, at der mangler eller fejl, så skriver man en mail til FIBIA  kundeservice med klagens art  – husk at skrive adresse.

Der har været tur til Refa med rundvisning, hvor der var rig mulighed for at stille spørgsmål og få svar af rundviser Søren Møller Madsen.

Der er blevet restaureret hegn ved Legeplads af 2 frivillige Carsten Christiansen og Leif Olsen. Det siger vi mange tak for.

Der har været afholdt Sommerfest med stor succes, der var gang i bålhygge med pandekage- bagning, flødebollemaskine – grill, ja i det hele taget en hyggelig dag, både for børn og voksne.

Henning har sagt ja til at overtage stilling som havemand på det grønne areal/legeplads

Som det sidste var det den dårlige Mobildækning, den er en konstatering, men der er umiddelbart ingen løsninger på det.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab.

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

 1. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret, hvilket vedtages enstemmigt. 300,- kr. årligt.

 

 1. Forslag fra medlemmer.

Der var forslag til at få fjernet chikaner på Tjørnevej, det kræver en henvendelse til Guldborgsund Kommune, da vi er klar over, at under chikanerne mangler der asfalt og hvad gør vi så?

Så er der forslag om at indkøbe hjertestarter.

Vi kommer frem til at det er en dyr investering, og i forvejen, er der en hjertestarter i byen, og der er så kommet svar på at den gerne må benyttes af alle, der er praktiske ting, der skal på plads, efterfølgende vil der blive omdelt foldere til alle.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

Elly Kimer – genvalgt

Pernille Petersen – genvalgt

 

 1. Valg af bestyrelsessuppleanter
 2. Anni Bonde – ny
 3. Annemarie Hansen – ny

 

 1. Valg af to revisorer og en revisorsuppleanter.
 2. Hans Kimer modtager genvalg
 3. Carsten Christiansen modtager genvalg.

Johnny Hansen (i dag suppleant) modtager genvalg.

Alle blev enstemmigt genvalgt.

 

Så bestyrelsen ser således:

Henning Jensen hjcjensen@turbopost.dk

Lisbeth Christiansen carlis@mail.dk

Pernille Petersen pp@stb215.dk

Leif Olsen leifolsen0@gmail.com

Elly Kimer elly@kimer.dk

Kasser Anita Clausen anitaclausen@hotmail.com

Supp. Anni Bonde og Annemarie Hansen.

 

 1. Eventuelt.

Formanden Henning Jensen afrunder mødet, og takker for god ro og orden.

Derefter var Grundejerforeningen vært med en ret Gullacshgryde med kartoffelmos. Uhmmm.

Download referat som Word fil i nedenstående link

Referat Generalforsamling 2017